Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities
  1. Onder "koper" wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon die met LABFlevo een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten, en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtverkrijgende(n).
  2. de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
Artikel 2. Toepasselijkheid
  1. Alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
  2. Aanvullingen en/of afwijkingen van deze voorwaarden dienen uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen te worden.
  3. Alle in deze voorwaarden opgenomen bepalingen zijn tevens van toepassing voor de consument, tenzij ten aanzien van de consument uitdrukkelijk anders is bepaald.
Artikel 3. Overeenkomsten
  1. Een overeenkomst tussen LABFlevo en consument komt pas tot stand indien er via de website een bestelling is geplaatst dan wel en nadat schriftelijk is bevestigd door LABFlevo.
  2. Bij het aangaan van de overeenkomst is LABFlevo gerechtigd zekerheid te verlangen voor de geldelijke nakoming van de te sluiten overeenkomst. Weigering van koper om de verlangde zekerheid te stellen geeft LABFlevo het recht de opdracht te weigeren.
Artikel 4. Prijzen
  1. Alle prijzen en tarieven zijn in Euro(excl. Btw en verzendkosten), tenzij anders vermeld.
Artikel 5. Levering
  1. LABFlevo streeft er naar om uw bestelling mits besteld voor 15.00 uur en voorradig en betaald binnen 24 uur af te leveren met een maximale levertijd van 4 werkdagen (Wet Koop op afstand), tenzij anders overeengekomen. Indien blijkt dat dit niet haalbaar is wordt de koper hiervan zsm. op de hoogte gesteld. De koper heeft de keuze in te stemmen met een nieuwe leveringstermijn of om zijn of haar bestelling te annuleren. Bij annulering zal LABFlevo binnen 7 dagen het reeds door de koper betaalde bedrag volledig terugstorten.
  2. Aan de leveringsplicht van LABFlevo zal zijn voldaan door het eenmaal aanbieden van zaken. Het ontvangstbewijs door koper ondertekend of de persoon die deze vertegenwoordigt, strekt tot volledig bewijs van levering. In geval van niet-afname komen de opslag- en overige kosten voor rekening van koper.
  3. Indien koper nalatig is met het verrichten van een handeling waarmede hij aan de aflevering van de zaken dient mede te werken, zijn de zaken voor risico van koper vanaf het ogenblik dat zij voor verzending c.q. levering gereed staan.
Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud en -overgang
  1. Zolang de koper niet volledig heeft voldaan aan al zijn betalings- en overige verplichtingen jegens LABFlevo, blijft het geleverde eigendom van LABFLevo.
  2. Koper is niet bevoegd het geleverde aan derden in onderpand of eigendom over te dragen, dan wel voor gebruik aan derden af te staan, totdat koper aan zijn betalings- en overige verplichtingen jegens LABFlevo heeft voldaan. Door LABFlevo afgeleverde zaken die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht.
  3. Wanneer koper enige verplichting uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, of zich een andere omstandigheid als in artikel 7 lid 1 voordoet, is LABFlevo zonder rechterlijke tussenkomst gerechtigd de geleverde zaken terug te (doen) nemen. Koper verleent LABFLevo hiertoe onherroepelijk machtiging om zich toegang te verschaffen tot de ruimte(n) waarin het geleverde zich bevindt en verplicht zich aan LABFlevo alle medewerking te verschaffen, bij gebreke waarvan koper een boete van € 50 per dag verbeurt.
  4. Ingeval LABFlevo het geleverde daadwerkelijk heeft teruggenomen is de overeenkomst overeenkomstig het bepaalde in artikel 7 lid 1 ontbonden.
  5. Koper is verplicht LABFlevo direct schriftelijk te melden dat derden rechten doen gelden op het door LABFlevo geleverde, voor zover deze (nog) niet zijn eigendom is, alsmede wanneer zich enige omstandigheid van artikel 7 lid 1 voordoet. Mocht later blijken, dat koper niet aan deze verplichting heeft voldaan, dan is hij een boete verschuldigd ten bedrage van 20% van het door hem aan LABFlevo verschuldigde bedrag, exclusief BTW, met een minimum van € 50.
Artikel 7. Opzegging en beëindiging overeenkomst
  1. LABFlevo behoudt zich het recht voor om de overeenkomst met koper zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen, indien de koper:
   1. surséance van betaling, c.q. faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, c.q. onder bewind wordt gesteld;
   2. enige (betalings)verplichting uit de overeenkomst niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt en door LABFlevo eerst in gebreke is gesteld teneinde alsnog na te komen binnen een redelijke termijn;
   3. een besluit neemt tot liquidatie en/of stilleggen van zijn onderneming;
   4. het vrije beheer over zijn vermogen verliest, of wanneer koper een natuurlijk persoon is onder curatele wordt gesteld, of komt te overlijden.
  2. Bij beëindiging als vorenbedoeld zijn alle vorderingen op koper terstond opeisbaar en is LABFlevo daarnaast gerechtigd tot het vorderen van volledige vergoeding van schade, gederfde winst en/of rente.
  3. De post "winstderving" bedraagt tenminste 20% van de overeengekomen prijs met een minimum van € 50 (excl. BTW) behoudens tegenbewijs; de post "gederfde rente" heeft de hoogte van de wettelijke rente.
Artikel 8. Risico-overgang
  1. Alle risico van transport van te leveren of geleverde zaken, berust bij koper, zowel wat betreft de directe- als de indirecte schade, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien koper consument is en de zaken bij koper/consument worden bezorgd, is de zaak pas voor risico van de koper van de bezorging af.
  2. Het door LABFlevo geleverde is, onverminderd het bepaalde in het vorige lid, met ingang van het tijdstip van (af)levering voor risico van koper.
Artikel 9. Garantie
  1. Behoudens een eventuele fabrieksgarantie, wordt voor geleverde zaken geen garantie gegeven, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
  2. Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij aan de bestemming corresponderend gebruik van de geleverde zaken en mits deze worden gebruikt conform de aan koper verstrekte handleidingen en specificaties.
  3. Elke garantieverplichting vervalt, wanneer koper het verrichte of geleverde:
   1. zelf wijzigingen in of aan de geleverde zaken verricht of laat verrichten;
   2. voor andere dan de normale beoogde doeleinden gebruikt;
   3. op onoordeelkundige wijze heeft behandeld en/of onderhouden.
Artikel 10. Aansprakelijkheid
  1. LABFlevo aanvaardt aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van gebreken in geleverde zaken waarvoor LABFlevo aansprakelijk is, voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.
  2. Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat is de aansprakelijkheid van LABFlevo beperkt tot het factuurbedrag.
  3. LABFlevo is niet aansprakelijk voor in de branche toelaatbaar geachte technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit, kleur, maat en afwerking e.d., welke afwijkingen koper derhalve niet het recht geven zaken te weigeren.
Artikel 11. Betaling
  1. Alle betalingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dienen te geschieden vóór levering, op een door LABFlevo aangewezen bank- of girorekening of via Ideal.
  2. Alle betalingen dienen te geschieden zonder schuldvergelijking. Koper mag om generlei reden zijn betalingen opschorten.
  3. Indien koper consument is geldt het in het vorige lid bepaalde niet.
  4. Indien LABFlevo het faktuurbedrag niet binnen de termijn van 7 dagen na plaatsing van de order van koper heeft ontvangen, wordt de order geannuleerd en de koopovereenkomst ontbonden.
Artikel 12. Overmacht
  1. Onder overmacht wordt mede verstaan de situatie dat LABFlevo wegens buitengewone omstandigheden zoals: vorstverlet, stakingen, bedrijfsbezettingen, brand, verkeersbelemmeringen of transportproblemen, gebrek aan grondstoffen en/of materialen, mobilisatie, staat van beleg, onlusten of oproer, im- of exportbelemmeringen en andere overheidsmaatregelen of voorschriften en voorts elke omstandigheid waarop LABFlevo redelijkerwijs geen invloed kan uitoefenen, niet in staat is de opdracht overeenkomstig gemaakte afspraken uit te voeren.
Artikel 13. Privacybeleid
  1. Wij, LABFlevo VOF., zijn eraan toegewijd om uw persoonsgegevens en uw privacy te beschermen.   Hiervoor maken wij gebruik van de van toepassing zijnde regelgeving omtrent gegevensbescherming, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit privacy beleid, tezamen met ons cookiebeleid, verklaart op welke wijze wij gebruik maken van de persoonsgegevens die wij van u verzamelen en op welke manier dit deel uit maakt van onze algemene voorwaarden.
Artikel 14. Klachten
  1. Koper dient de zaken bij aflevering -of zo spoedig daarna als mogelijk te (laten) onderzoeken. Klachten met betrekking tot zichtbare gebreken worden slechts in behandeling genomen indien zij binnen 8 dagen na ontvangst der zaken ter kennis van LABFlevo zijn gebracht.
  2. Na het verstrijken van de bovenbedoelde termijnen wordt koper geacht het geleverde/verrichte, respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Als dan worden klachten niet meer door LABflevo in behandeling genomen.
Artikel 15. Merk- en handelsnaam
  1. Het is koper uitdrukkelijk verboden gebruik te maken van de door LABFlevo in het handelsverkeer gebezigde handelsnaam, merknaam en logo, zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van LABFlevo.
Artikel 16. Retourzendingen, Recht van retour
  1. Retourzendingen zijn uitsluitend mogelijk binnen 7 werkdagen na ontvangst van de goederen indien de goederen onaangeroerd zijn.
  2. De kosten voor retourzendingen gaan ten laste van de verzender. LABFlevo restitueert alleen de waarde van de geretourneerde goederen.
  3. Indien retourzendingen zonder toestemming van LABFlevo geschieden, zijn alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van koper.
  4. Retourzendingen zonder toestemming van LABFlevo ontheffen koper nimmer van diens betalingsverplichtingen.
  5. In het geval van een retourzending zal door LABFlevo het volledig betaalde bedrag binnen 7 dagen aan de koper worden uitgekeerd.
Artikel 17. Contact
LABFlevo
Postadres                : Purcellstraat 25, 1323 MA Almere
Bezoekadres                : Purcellstraat 25, 1323 MA Almere
Telefoonnummer        : +31 (0) 6 81 68 68 38 dagelijks te bereiken van 09.00 uur tot 17.00 uur.
E-mailadres                : info@labflevo.com
KvK-nummer                : 50913689
BTW-identificatienummer :NL823011264B01

Verzenden & retourneren
Wij verzenden via Post.nl. De artikelen zullen zo snel mogelijk na ontvangst van betaling worden verstuurd. Gemiddeld is dit bij verzending binnen Nederland en België uiterlijk 1 werkdag nadat de betaling is bijgeschreven op ons rekeningnummer (uitgezonderd artikelen waarbij een levertijd staat vermeld in de omschrijving van het artikel).

Indien de order met iDEAL besteld en betaald, door de creditcard maatschappij is bevestigd op een werkdag voor 15.00, wordt het pakkket nog dezelfde werkdag verzonden.

De prijzen voor het verzenden varieeren vanwege het gewicht van de bestelde artikelen. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op omtrent de verzendkosten mochten deze anders zijn dan berekend op onze webshop.
Het retourneren geschiedt op eigen verantwoording en bekostiging.